Köszöntő

Kedves Látogató!

Bemutatkozik a Szathmáry Király Ádám Körzeti Általános Iskola

1958-ban épült mindössze nyolc tanteremmel. A későbbiekben, 1983-ban négy tanteremmel és egy tornateremmel, valamint tornapálya kialakításával bővült az iskola.
A tanítás 1969-től délelőtt-délután folyt, mely egyműszakossá egy elnyert PHARE pályázat eredményeként válhatott 2004-ben. Ezen projekt megvalósítása során három csoportszobával és egy informatikai teremmel lett intézményünk gazdagabb.
Intézményünk főépülete 11 tanteremmel, 1 tanulócsoportos foglalkoztatásra kialakított teremmel, 5 szertárral, 1 nevelőivel, 1 igazgatói és 2 helyettesi szobával, öltözőkkel, mellékhelyiségekkel, tornateremmel rendelkező épület. Mind külsejét, mind pedig belsejét tekintve felújított épületben folytatjuk oktató-nevelő munkánkat.
A tanulók és dolgozók étkeztetését az iskolától kb. 150 m-re található, a községi önkormányzat kezelésében lévő étkezőben tudjuk biztosítani. Intézményünk körzeti iskola, 4 község tanulói járnak intézményünkbe, nyomári telephelyünkön alsó tagozat működik két összevont csoporttal. Tanulói létszámunk az elmúlt években folyamatosan csökkent, s az előrejelzések alapján megállapítható, hogy az elkövetkező években ez a tendencia erősödni fog.
A 2017.október 1-jén a tanulóink létszáma: 200 fő volt.
Tanulóink 49 %-a lány, 51 %-a fiú, ami optimálisnak mondható.
Folyamatos növekedés figyelhető meg azonban az etnikumi tanulók körében. A Boldvára bejáró tanulók az iskolai létszám 7 %-át teszik ki. A tanulók szociális helyzetét a 82 %-os etnikumi, az alacsony iskolai végzettség és a magas munkanélküliség határozza meg. Tanulóink 7 %-a hátrányos helyzetű, 60 %-a HHH tanuló ezért különféle szociális támogatásokra, ingyenes étkezésre és ingyen tankönyvekre, tanszerekre vannak utalva, csak így képesek elvégezni az általános iskolát.
Általános tendencia, hogy évről-évre csökken gyermekeink tanulmányi eredménye, s ezzel párhuzamosan neveltségi szintjük is romlik. Iskolánkban is megfigyelhető ez a folyamat, bár a számok tükrében tanulmányi téren ez még nem jelentős.
Fokozatosan csökken azonban azoknak a tanulóknak a száma is, akik minden téren kiemelkedően teljesítenek, jó példával járnak társaik előtt.
Pozitív tendencia, hogy nem nő jelentős mértékben az osztályismétlők száma is, ami nagymértékben köszönhető a felzárkóztató foglalkozásokon végzett munkának.
Minden lehetőséget megragadunk a hátrányok kompenzálására, ez azonban nem könnyű feladat.
Az intézményben jelenleg 2 munkaközösség működik. A tantestület stabilitása jónak mondható. A körzeti iskolában a nevelő – oktató munkát 22+2 főállású pedagógus végzi, az elvándorlás nem jellemző.
Az intézményben a rendet és a tisztaságot 3 főállású takarítónő biztosítja. Az intézményt műszakilag 1 fő kazánfűtő-karbantartó tartja rendben. A vezetés és a pedagógusok munkáját 1 iskolatitkár segíti. A nevelők munkájába besegít 1 pedagógiai asszisztens.
A tanulók közösségi munkáját egy szakképzett pedagógus szervezi. Programjukat a tanulók javaslataira építve készíti el.
Tanulóink alacsony neveltségi szintje, a szélsőséges szociokulturális körülmények hatása napról-napra nehezebb – olykor az iskola falain belül megoldhatatlan – feladat elé állít bennünket. Ezek a problémák különösen felerősödve jelentkeznek a felső tagozatos tanulóink körében.
Évről-évre több magatartási probléma jelentkezik, mind a tanítási órákon, mind az óraközi szünetekben. Ez a gyermekek minősítésében is visszatükröződik.
Mindennapos a diákok és szüleik részéről megnyilvánuló erőszakos, tiszteletlen viselkedés, agresszió. Településünk egyik legnagyobb gondja az, hogy iskolánkban túl magas a hátrányos helyzetű családokból, leszakadó rétegekből jövő gyerekek aránya, ezért kiemelten kezelendő a hátrányok leküzdésének segítése.